GDPR

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter – information enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Grimm Advokatbyrå Karlsson AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som erhålls i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras.

Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag. Dina personuppgifter kommer främst att behandlas för att genomföra nödvändig penningtvätts- och jävskontroll, utföra och administrera uppdraget, tillvarata dina intressen samt för fakturerings- och redovisningsändamål.

Uppgifterna kan även användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering. Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grundval av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter. Personuppgifter kan komma att överföras mellan olika koncern- eller systerbolag i syfte att utföra jävs- och penningtvättskontroll, för informations- och kunskapsutbyte samt resursallokering.

Dina personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående om det inte i förväg särskilt överenskommits mellan advokatbyrån och dig, eller då det inom ramen för uppdraget är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, eller om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantör som utför uppdrag för vår räkning.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter. Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar advokatbyrån enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om 10 år från dagen för ärendets slutförande eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra advokatbyråns verksamhet sparas under en tid av tio år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas. Du har rätt att kostnadsfritt begära information från advokatbyrån om användningen av de personuppgifter som rör dig.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har även rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar.

Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Kontakta advokatbyrån på telefon nummer 016-12 01 73 eller adress nedan om du har några frågor rörande personuppgiftsbehandling. Personuppgiftsansvarig är; Advokat Susanna Karlsson, Grimm Advokatbyrå Karlsson AB, Fristadstorget 10, 632 18 Eskilstuna, Sverige. grimm@advokatkarlsson.se